Archive for Форми на застраховане

Лично покритие

При личното покритие застрахованият участва заедно със застрахователя в покриването на щетите. Това покритие може да бъде предварително договорирано чрез лично задържане или лично участие.
Личното задържане е налице, когато застрахователят е съгласен да поеме цялата отговорност (да даде пълно покритие на загубите), но застрахованият не го желае и ръководен от личен интерес изключва част от стойностният размер на предлагания за застраховане обект . Прочетете остатъка от публикацията »

Advertisements

Вашият коментар

Абонаментно застраховане

Абонаментното застраховане се прилага при застраховки, при които съществува възможност за непрекъсната промяна на застрахователната стойност на обектите през течение на застрахователния договор. То се сключва с юридическите лица, произвеждащи, продаващи или транспортиращи стоково-материални ценности, които подлежат на застраховане, но тяхната оценка за момента се затруднява, защото застрахователната сума е една променяща се величина. Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Възстановителна стойност

Застраховане на възстановителна стойност

Застрахователната защита може да бъде резултатна и пълна само когато възстановява напълно загубата, причинена от реализирането на риска. Това се постига чрез застраховането по възстановителна стойност. При него не се взема предвид овехтяването (амортизацията) на обекта и застрахователното обезщетение се изчислява на базата на договорираната възстановителна стойност, Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Дробна част

Застраховане на “дробна част”

При застраховане на “дробна част” се изчисляват две застрахователни величини: едната се нарича “показана стойност” и служи като база за определяне на застрахователното покритие, а другата е застрахователна сума, установена като дробна част или процент от показаната стойност. Показаната стойност се декларира от самия застрахован, но подлежи на договаряне. Дробната част също се договаря. Застрахователната сума се определя като произведение на показаната стойност и дробната част. Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Първи риск

Застраховане срещу първи риск

Застраховането срещу първия риск е възможно да се прилага при всички имуществени застраховки при които вероятността за настъпване на частични щети е голяма и респ., вероятността за настъпване на пълни щети е малка, както и при застраховане на отговорности, понеже при тях загубите могат да бъдат Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Действителна стойност

Застраховане на действителна стойност

Застраховането на действителна стойност е най-разпространената форма в дейността на застрахователните дружества. При нея застрахователната сума на обекта е равна на неговата действителна стойност към момента на сключване на застрахователния договор. Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Пълнота на застрахователната защита

Понятие за пълнота на застрахователната защита и за форма на застраховане

При имущественото застраховане застрахователна сума определя не само максималната отговорност на застрахователя по даден вид застраховка (горната граница на застрахователното обезщетение) и основата за изчисляване на застрахователната премия, но служи и като база за установяване интензивността (пълнотата) на застрахователната защита и нейното финансово равнище при конкретните застраховки. Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар